പ്രതികരണങ്ങള്‍
നന്നാവാത്ത മലയാളി!
2020-06-03 05:59:48 News
കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ആയി അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചത് വളരെ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരുവുകൾ ആയിരുന്നു. റിപ്പപ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ എല്ലാവരും നികിർഷ്ടരോ വർഗീയ വാദികളോ അല്ല. മുൻ പ്രസിഡണ്ട് ബുഷിനെപ്പോലെ മനുഷത്തം നശിക്കാത്തവർ ഏറെ ഉണ്ട്. അവർ ട്രംപിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കരോളിനയിൽ നിന്നും റിപ്പപ്ലിക്കൻ കൺവെൻഷൻ മാറ്റും എന്ന് ട്രമ്പ് കൂവുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. അയോവയിൽ വര്ണവിവേചകൻ സ്റ്റീവൻ കിംഗ് തോറ്റു. നല്ല മനസ്സുള്ള റിപ്പപ്ലിക്കൻസ് ഉപേക്ഷിച്ച ട്രംപിനെ ഇപ്പോഴും കുറെ മലയാളികൾ തോളിൽ താങ്ങുന്നു. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും വിവരം ഉദിക്കില്ല. ഇവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വർജിക്കുക. നമ്മളും കറമ്പരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം അല്ല, പോലീസും വെള്ളക്കാരുടെ മേൽക്കോയ്‌മക്കാരും മലയാളികളെയും കറമ്പരെ പീഡിപ്പിക്കും എന്ന സത്യം മനസ്സിൽ ആക്കിയവർ അവരുടെ കൂടെ കൂടി സമാധാനമായി പ്രധിഷേധം നടത്തി. നിങ്ങളും അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടിയതിനു പകരം നിങ്ങൾ അ മനുഷനെ പരിഹസിച്ചു. ഒരിക്കലും നന്നാകാത്ത മലയാളി! നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ ഇല്ലേ! നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ത്രികൾ ഇല്ലേ!? റോയി- താങ്കൾ കാട്ടിയ മഹനീയമായ പ്രവർത്തിക്കു നന്ദി; അഭിനന്ദങ്ങൾ!- andrew
SAVE AMERICA
2020-06-03 05:37:49 News
Openly proud White Supremacist Steve King has just been defeated tonight by his Republican opponent in Iowa’s House GOP primary. In case you misread that, quite possible the most racist Republican in Congress has lost his seat tonight in Iowa. Repeat the process in every election to save America.
Nicholas F. Benton
2020-06-02 23:05:43 News
Fake Christians Cling to Trump January 9, 2020 8:30 AM by Nicholas F. Benton The profoundly disgusting spectacle of so-called evangelical leaders fawning over an angelic-looking (eyes closed, hands folded at his belt) Trump at Mar-a-Lago last week was so repulsive to any thinking and/or genuine person of faith as to provoke an involuntary and spontaneous full omni directional gastrointestinal tract cleanse, requiring a swift replacement of a whole new outfit, from top to bottom. Those hypocritical charlatans on that stage are the antithesis of genuine religious faith, as reluctant as most public officials, including authentic religious ones, may be to report that. So, of course, also are their stupefied followers. They are Elmer Gantrys, snake oil salesmen, and con artists whose affinity to Trump is that he shares these traits with them 100 percent. They are all thieves with no legitimate claim to holiness or anything associated with a genuine appeal to the divine. These are just the kinds of Philistines that Jesus of Nazareth railed against according to the Biblical record. To them, with their churches’ tax exempt status, religion is about conning people into coughing up big bucks, and for the likes of veteran fraud Jim Bakker, warning his suckers that they won’t get into heaven if they don’t support Trump.
George F. Will
2020-06-02 20:49:22 News
Writes Will: "In life's unforgiving arithmetic, we are the sum of our choices. Congressional Republicans have made theirs for more than 1,200 days. We cannot know all the measures necessary to restore the nation's domestic health and international standing, but we know the first step: Senate Republicans must be routed, as condign punishment for their Vichyite collaboration, leaving the Republican remnant to wonder: Was it sensible to sacrifice dignity, such as it ever was, and to shed principles, if convictions so easily jettisoned could be dignified as principles, for ... what? Praying people should pray, and all others should hope: May I never crave anything as much as these people crave membership in the world's most risible deliberative body."
Donald
2020-06-02 20:36:30 News
Why can't this Trump supporter to the Bunker just like his brave leader did?
CID Moosa
2020-06-02 20:33:59 News
Many malayalee Trump supporters, especially some Christians from New York are participating in the violence and blaming it on Black. Some of them were mocking at a Malayalee who was holding a sign with a black lady.
Aku
2020-06-02 19:30:33 News
Inspirational
What is FASCISM?
2020-06-02 18:49:32 News
Most political scientists agree that fascism is a phenomenon which is not always easy to define. While it does have certain common features, it is more malleable and nebulous than ideas like democracy, capitalism, communism or socialism. In its simplest form, it is a manifestation of ultra-nationalism, authoritarianism and militarism and is opposed to democracy, enlightenment ethics of liberalism, individualism, intellectualism, free speech, and the rule of law. This article is a simple introduction to the topic which you might find interesting. "In The Five Stages of Fascism" ....religion … would play a much greater role in authentic fascism in the United States" than it would in the more secular Europe. National variants of fascism differ more broadly than national variants of, for instance, communism or capitalism, Paxton said. "The primacy of the group. Supporting the group feels more important than maintaining either individual or universal rights. Believing that one's group is a victim. This justifies any behavior against the group's enemies. The belief that individualism and liberalism enable dangerous decadence and have a negative effect on the group. A strong sense of community or brotherhood. This brotherhood's "unity and purity are forged by common conviction, if possible, or by exclusionary violence if necessary." Individual self-esteem is tied up in the grandeur of the group. Paxton called this an "enhanced sense of identity and belonging." Extreme support of a "natural" leader, who is always male. This results in one man taking on the role of national savior. "The beauty of violence and of will, when they are devoted to the group's success in a Darwinian struggle," Paxton wrote. The idea of a naturally superior group or, especially in Hitler's case, biological racism, fits into a fascist interpretation of Darwinism. Once in power, "fascist dictatorships suppressed individual liberties, imprisoned opponents, forbade strikes, authorized unlimited police power in the name of national unity and revival, and committed military aggression," Paxton wrote. " "Fascism requires a general belief that the standard government parties and institutions are incapable of improving the national situation, he said. In early 20th-century Europe, World War I increased popular distrust of government." "This cynicism about government combines with what Montague calls a "fervent but vulnerable national identity." For instance, Italy was a small nation that had once ruled much of the known world but no longer did. Many Germans felt the Treaty of Versailles was suppressing them."
What is ANTIFA.
2020-06-02 18:31:21 News
വെള്ളക്കാരുടെ മേല്കോയിമ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന അനേകം തീവ്രവാദി സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട്. ഇവരിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളും അമേരിക്കയിൽ കലാപം അഴിച്ചുവിട്ട് ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലൂടെ ഭരണ ആധിപത്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. White supremacists pose as Antifa online, call for violence. Nationwide video clips show these WS were observed to destroying businesses on the paths of the protestors. The public will think the destruction is done by protestors. The Police know it & that is why Police joined the Protestors. The right wing & trump blame ANTIFA for the violence. Trump on Sunday, tweeted he would designate Antifa a terrorist organization, despite the US government having no existing legal authority to do so. Antifa, short for anti-fascists, describes a broad, loosely-organized group of people whose political beliefs lean toward the left — often the far-left — but do not conform with the Democratic Party platform. Trump's Antifa Obsession Is an Unconstitutional Distraction. He wants to keep the distraction live until the election so people won’t look at his past. What Is Antifa, the Movement Trump Wants to Declare a Terror Group? Trump’s announcement brought renewed attention to the anti-fascist protesters he has blamed for inciting violence at protests. United States does not have a domestic terrorism law and that antifa, a contraction of the phrase “anti-fascist,” is not an organization with a leader, a defined structure or membership rolls. antifa is more of a movement of activists whose followers share a philosophy and tactics. They have made their presence known at protests around the country in recent years, including the “Unite the Right” rally in Charlottesville, Va., in 2017. It is impossible to know how many people count themselves as members. Its followers acknowledge that the movement is secretive, has no official leaders and is organized into autonomous local cells. It is also only one in a constellation of activist movements that have come together in the past few years to oppose the far right trumpism. 1] What is ANTIFA? :- Antifa members campaign against actions they view as authoritarian, homophobic, racist or xenophobic. Although antifa is not affiliated with other movements on the left — and is sometimes viewed as a distraction by other organizers — its members sometimes work with other local activist networks that are rallying around the same issues, such as the Occupy movement or Black Lives Matter. Antifa, short for anti-fascists, is an umbrella description for a broad group of people whose political beliefs often fall to the far left but do not conform with the Democratic Party. Antifa members stand against what they view as authoritarian, homophobic and racist systems, according to The New York Times. 2. How long has antifa existed? :-The original antifa groups date back to fights against European fascists in the 1940s. The modern antifa movement in America began in the 1980s with a group called Anti-Racist Action, according to the "Antifa: The Anti-Fascist Handbook." 3. Who is in antifa?:- Part of the issue with Trump's claim that he will designate antifa as a terrorist organization is that it's difficult to label antifa as an organization at all. The movement has no official leaders or headquarters. Over the past decade, antifa has worked with other local activist networks that are rallying around shared beliefs, such as Black Lives Matter, but it's impossible to know how many members there are, according to The New York Times. 4. What does antifa protest, and what are its tactics? :- Antifa members take part in protests and rallies aimed at disrupting authoritative speakers and actions. Many antifa organizers participate in peaceful forms of community organizing, but what sets the group is apart is its willingness to use violence. Antifa members say they use violence as a means of self-defense and that property destruction does not equate to violence, according to CNN. "There is a place for violence," Scott Crow, a former Antifa organizer, told CNN. "Is that the world that we want to live in? No. Is it the world we want to inhabit? No. Is it the world we want to create? No. But will we push back? Yes." 5. Why do antifa members dress in all black? :- Antifa members will often dress in all black, sometimes also covering their faces with masks, so they can't be identified by opposing groups or the police. The all-black uniform is also an intimidation tactic, which allows members to move through a protest as one uniformed group.
JACOB
2020-06-02 18:27:22 News
There is a hierarchy here: 1. Top level does strategic planning for political advantage. Many are also sponsors. They include George Soros, Obama, Biden, Clinton, Bernie Sanders, Elizabeth Warren etc. 2. Mid level does tactical planning and media coverage. They include Jesse Jackson, Al Sharpton, Anderson cooper, Don Lemon etc. 3. Bottom level includes brainwashed young people. They throw stones, burn buildings, attack police etc. They end up in jail. They will be unemployable. Future dope addicts and welfare recipients.
CID Moosa
2020-06-02 17:35:19 News
I saw this Trump supporter last night in New York and now he is blaming others
ANTIFA?
2020-06-02 16:27:44 News
Trump’s ‘ANTIFA’ Threat Is Total Bouges —And Totally Dangerous White supremacists pose as Antifa online, call for violence On Sunday, Trump tweeted he would designate Antifa a terrorist organization, despite the US government having no existing legal authority to do so. Antifa, short for anti-fascists, describes a broad, loosely-organized group of people whose political beliefs lean toward the left — often the far-left — but do not conform with the Democratic Party platform. Trump's Antifa Obsession Is an Unconstitutional Distraction
Divorce filed.
2020-06-02 15:32:02 News
Wife of ex-Minneapolis cop Derek Chauvin reportedly filing for divorce. Probably to save the house from being taken away when Law-suit comes.
Conservative Republicans
2020-06-02 15:25:40 News
Lifelong Conservative George Will Urges Americans To Vote Out Trump And His GOP Enablers: In a column published in The Washington Post on Tuesday, conservative commentator and columnist George Will urged voters must do more than reject President Donald Trump in November. They need to vote against his Republican “enablers” too ― especially in the Senate.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Shibu manchery
2020-06-03 06:19:53 News
Well done ani👏👏
നന്നാവാത്ത മലയാളി!
2020-06-03 05:59:48 News
കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ആയി അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചത് വളരെ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരുവുകൾ ആയിരുന്നു. റിപ്പപ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ എല്ലാവരും നികിർഷ്ടരോ വർഗീയ വാദികളോ അല്ല. മുൻ പ്രസിഡണ്ട് ബുഷിനെപ്പോലെ മനുഷത്തം നശിക്കാത്തവർ ഏറെ ഉണ്ട്. അവർ ട്രംപിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കരോളിനയിൽ നിന്നും റിപ്പപ്ലിക്കൻ കൺവെൻഷൻ മാറ്റും എന്ന് ട്രമ്പ് കൂവുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. അയോവയിൽ വര്ണവിവേചകൻ സ്റ്റീവൻ കിംഗ് തോറ്റു. നല്ല മനസ്സുള്ള റിപ്പപ്ലിക്കൻസ് ഉപേക്ഷിച്ച ട്രംപിനെ ഇപ്പോഴും കുറെ മലയാളികൾ തോളിൽ താങ്ങുന്നു. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും വിവരം ഉദിക്കില്ല. ഇവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വർജിക്കുക. നമ്മളും കറമ്പരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം അല്ല, പോലീസും വെള്ളക്കാരുടെ മേൽക്കോയ്‌മക്കാരും മലയാളികളെയും കറമ്പരെ പീഡിപ്പിക്കും എന്ന സത്യം മനസ്സിൽ ആക്കിയവർ അവരുടെ കൂടെ കൂടി സമാധാനമായി പ്രധിഷേധം നടത്തി. നിങ്ങളും അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടിയതിനു പകരം നിങ്ങൾ അ മനുഷനെ പരിഹസിച്ചു. ഒരിക്കലും നന്നാകാത്ത മലയാളി! നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ ഇല്ലേ! നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ത്രികൾ ഇല്ലേ!? റോയി- താങ്കൾ കാട്ടിയ മഹനീയമായ പ്രവർത്തിക്കു നന്ദി; അഭിനന്ദങ്ങൾ!- andrew
SAVE AMERICA
2020-06-03 05:37:49 News
Openly proud White Supremacist Steve King has just been defeated tonight by his Republican opponent in Iowa’s House GOP primary. In case you misread that, quite possible the most racist Republican in Congress has lost his seat tonight in Iowa. Repeat the process in every election to save America.
Nicholas F. Benton
2020-06-02 23:05:43 News
Fake Christians Cling to Trump January 9, 2020 8:30 AM by Nicholas F. Benton The profoundly disgusting spectacle of so-called evangelical leaders fawning over an angelic-looking (eyes closed, hands folded at his belt) Trump at Mar-a-Lago last week was so repulsive to any thinking and/or genuine person of faith as to provoke an involuntary and spontaneous full omni directional gastrointestinal tract cleanse, requiring a swift replacement of a whole new outfit, from top to bottom. Those hypocritical charlatans on that stage are the antithesis of genuine religious faith, as reluctant as most public officials, including authentic religious ones, may be to report that. So, of course, also are their stupefied followers. They are Elmer Gantrys, snake oil salesmen, and con artists whose affinity to Trump is that he shares these traits with them 100 percent. They are all thieves with no legitimate claim to holiness or anything associated with a genuine appeal to the divine. These are just the kinds of Philistines that Jesus of Nazareth railed against according to the Biblical record. To them, with their churches’ tax exempt status, religion is about conning people into coughing up big bucks, and for the likes of veteran fraud Jim Bakker, warning his suckers that they won’t get into heaven if they don’t support Trump.
George F. Will
2020-06-02 20:49:22 News
Writes Will: "In life's unforgiving arithmetic, we are the sum of our choices. Congressional Republicans have made theirs for more than 1,200 days. We cannot know all the measures necessary to restore the nation's domestic health and international standing, but we know the first step: Senate Republicans must be routed, as condign punishment for their Vichyite collaboration, leaving the Republican remnant to wonder: Was it sensible to sacrifice dignity, such as it ever was, and to shed principles, if convictions so easily jettisoned could be dignified as principles, for ... what? Praying people should pray, and all others should hope: May I never crave anything as much as these people crave membership in the world's most risible deliberative body."
Donald
2020-06-02 20:36:30 News
Why can't this Trump supporter to the Bunker just like his brave leader did?
CID Moosa
2020-06-02 20:33:59 News
Many malayalee Trump supporters, especially some Christians from New York are participating in the violence and blaming it on Black. Some of them were mocking at a Malayalee who was holding a sign with a black lady.
Aku
2020-06-02 19:30:33 News
Inspirational
What is FASCISM?
2020-06-02 18:49:32 News
Most political scientists agree that fascism is a phenomenon which is not always easy to define. While it does have certain common features, it is more malleable and nebulous than ideas like democracy, capitalism, communism or socialism. In its simplest form, it is a manifestation of ultra-nationalism, authoritarianism and militarism and is opposed to democracy, enlightenment ethics of liberalism, individualism, intellectualism, free speech, and the rule of law. This article is a simple introduction to the topic which you might find interesting. "In The Five Stages of Fascism" ....religion … would play a much greater role in authentic fascism in the United States" than it would in the more secular Europe. National variants of fascism differ more broadly than national variants of, for instance, communism or capitalism, Paxton said. "The primacy of the group. Supporting the group feels more important than maintaining either individual or universal rights. Believing that one's group is a victim. This justifies any behavior against the group's enemies. The belief that individualism and liberalism enable dangerous decadence and have a negative effect on the group. A strong sense of community or brotherhood. This brotherhood's "unity and purity are forged by common conviction, if possible, or by exclusionary violence if necessary." Individual self-esteem is tied up in the grandeur of the group. Paxton called this an "enhanced sense of identity and belonging." Extreme support of a "natural" leader, who is always male. This results in one man taking on the role of national savior. "The beauty of violence and of will, when they are devoted to the group's success in a Darwinian struggle," Paxton wrote. The idea of a naturally superior group or, especially in Hitler's case, biological racism, fits into a fascist interpretation of Darwinism. Once in power, "fascist dictatorships suppressed individual liberties, imprisoned opponents, forbade strikes, authorized unlimited police power in the name of national unity and revival, and committed military aggression," Paxton wrote. " "Fascism requires a general belief that the standard government parties and institutions are incapable of improving the national situation, he said. In early 20th-century Europe, World War I increased popular distrust of government." "This cynicism about government combines with what Montague calls a "fervent but vulnerable national identity." For instance, Italy was a small nation that had once ruled much of the known world but no longer did. Many Germans felt the Treaty of Versailles was suppressing them."
What is ANTIFA.
2020-06-02 18:31:21 News
വെള്ളക്കാരുടെ മേല്കോയിമ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന അനേകം തീവ്രവാദി സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട്. ഇവരിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളും അമേരിക്കയിൽ കലാപം അഴിച്ചുവിട്ട് ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലൂടെ ഭരണ ആധിപത്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. White supremacists pose as Antifa online, call for violence. Nationwide video clips show these WS were observed to destroying businesses on the paths of the protestors. The public will think the destruction is done by protestors. The Police know it & that is why Police joined the Protestors. The right wing & trump blame ANTIFA for the violence. Trump on Sunday, tweeted he would designate Antifa a terrorist organization, despite the US government having no existing legal authority to do so. Antifa, short for anti-fascists, describes a broad, loosely-organized group of people whose political beliefs lean toward the left — often the far-left — but do not conform with the Democratic Party platform. Trump's Antifa Obsession Is an Unconstitutional Distraction. He wants to keep the distraction live until the election so people won’t look at his past. What Is Antifa, the Movement Trump Wants to Declare a Terror Group? Trump’s announcement brought renewed attention to the anti-fascist protesters he has blamed for inciting violence at protests. United States does not have a domestic terrorism law and that antifa, a contraction of the phrase “anti-fascist,” is not an organization with a leader, a defined structure or membership rolls. antifa is more of a movement of activists whose followers share a philosophy and tactics. They have made their presence known at protests around the country in recent years, including the “Unite the Right” rally in Charlottesville, Va., in 2017. It is impossible to know how many people count themselves as members. Its followers acknowledge that the movement is secretive, has no official leaders and is organized into autonomous local cells. It is also only one in a constellation of activist movements that have come together in the past few years to oppose the far right trumpism. 1] What is ANTIFA? :- Antifa members campaign against actions they view as authoritarian, homophobic, racist or xenophobic. Although antifa is not affiliated with other movements on the left — and is sometimes viewed as a distraction by other organizers — its members sometimes work with other local activist networks that are rallying around the same issues, such as the Occupy movement or Black Lives Matter. Antifa, short for anti-fascists, is an umbrella description for a broad group of people whose political beliefs often fall to the far left but do not conform with the Democratic Party. Antifa members stand against what they view as authoritarian, homophobic and racist systems, according to The New York Times. 2. How long has antifa existed? :-The original antifa groups date back to fights against European fascists in the 1940s. The modern antifa movement in America began in the 1980s with a group called Anti-Racist Action, according to the "Antifa: The Anti-Fascist Handbook." 3. Who is in antifa?:- Part of the issue with Trump's claim that he will designate antifa as a terrorist organization is that it's difficult to label antifa as an organization at all. The movement has no official leaders or headquarters. Over the past decade, antifa has worked with other local activist networks that are rallying around shared beliefs, such as Black Lives Matter, but it's impossible to know how many members there are, according to The New York Times. 4. What does antifa protest, and what are its tactics? :- Antifa members take part in protests and rallies aimed at disrupting authoritative speakers and actions. Many antifa organizers participate in peaceful forms of community organizing, but what sets the group is apart is its willingness to use violence. Antifa members say they use violence as a means of self-defense and that property destruction does not equate to violence, according to CNN. "There is a place for violence," Scott Crow, a former Antifa organizer, told CNN. "Is that the world that we want to live in? No. Is it the world we want to inhabit? No. Is it the world we want to create? No. But will we push back? Yes." 5. Why do antifa members dress in all black? :- Antifa members will often dress in all black, sometimes also covering their faces with masks, so they can't be identified by opposing groups or the police. The all-black uniform is also an intimidation tactic, which allows members to move through a protest as one uniformed group.
JACOB
2020-06-02 18:27:22 News
There is a hierarchy here: 1. Top level does strategic planning for political advantage. Many are also sponsors. They include George Soros, Obama, Biden, Clinton, Bernie Sanders, Elizabeth Warren etc. 2. Mid level does tactical planning and media coverage. They include Jesse Jackson, Al Sharpton, Anderson cooper, Don Lemon etc. 3. Bottom level includes brainwashed young people. They throw stones, burn buildings, attack police etc. They end up in jail. They will be unemployable. Future dope addicts and welfare recipients.
CID Moosa
2020-06-02 17:35:19 News
I saw this Trump supporter last night in New York and now he is blaming others
ANTIFA?
2020-06-02 16:27:44 News
Trump’s ‘ANTIFA’ Threat Is Total Bouges —And Totally Dangerous White supremacists pose as Antifa online, call for violence On Sunday, Trump tweeted he would designate Antifa a terrorist organization, despite the US government having no existing legal authority to do so. Antifa, short for anti-fascists, describes a broad, loosely-organized group of people whose political beliefs lean toward the left — often the far-left — but do not conform with the Democratic Party platform. Trump's Antifa Obsession Is an Unconstitutional Distraction
Divorce filed.
2020-06-02 15:32:02 News
Wife of ex-Minneapolis cop Derek Chauvin reportedly filing for divorce. Probably to save the house from being taken away when Law-suit comes.
Conservative Republicans
2020-06-02 15:25:40 News
Lifelong Conservative George Will Urges Americans To Vote Out Trump And His GOP Enablers: In a column published in The Washington Post on Tuesday, conservative commentator and columnist George Will urged voters must do more than reject President Donald Trump in November. They need to vote against his Republican “enablers” too ― especially in the Senate.