VARTHA

വൈ ക്കം വെ ച്ചൂ രി ല്‍ താ റാ വു ക ള്‍ കൂ ട്ട ത്തോ ടെ ചാ കു ന്നു

Published

onവൈ  ക്കം: വെ  ച്ചൂ  രി  ല്‍ താ  റാ  വു  ക  ള്‍ കൂ  ട്ട ത്തോ ടെ ചാ  കു  ന്നു. വെ  ച്ചൂ  ര്‍ പ  ഞ്ചാ  യ  ത്തി  ലെ പാ  ട  ശേ  ഖ  ര  ങ്ങ  ളു  ടേ  യും ജ  ലാ  ശ  യ  ങ്ങ  ളു  ടേ  യും ഓ  ര  ത്ത് താ  റാ  വു  വ  ള  ര്‍  ത്തു  ന്ന ക  ര്‍  ഷ  ക  രു  ടെ ആ  യി  ര  ക്ക  ണ  ക്കി  നു താ  റാ  വു  ക  ളാ  ണ് ഏ  താ  നും ദി  വ  സ  ങ്ങ  ള്‍  ക്കു  ള്ളി  ല്‍ ച  ത്ത  ത്.ക  ണ്ണു  നീ  ല  ച്ച് അ  വ  ശ നി  ല  യി  ലാ  യി തു  ങ്ങി നി  ല്‍  ക്കു  ന്ന താ  റാ  വു  ക  ള്‍ വ  ട്ടം ക  റ  ങ്ങി വീ  ണ് ചാ  കു  ക  യാ  ണ്.

70 ദി  വ  സ  ത്തി  നു  മേ  ല്‍ പ്രാ  യ  മു  ള്ള താ  റാ  വാ  ണ് ചാ  കു  ന്ന  തി  ലേ  റെ  യും. മു  ട്ട  ത്താ  റാ  വു  ക  ളി  ല്‍ രോ  ഗ  ബാ  ധ കാ  ണു  ന്നി  ല്ലെ  ന്ന് ക  ര്‍  ഷ  ക  ര്‍ പ  റ  യു  ന്നു. വെ  ച്ചൂ  രി  ല്‍ 30 ഓ  ളം ക  ര്‍  ഷ  ക  രു  ടേ  താ  യി 1,00000 ത്തോ  ളം താ  റാ  വു  ക  ളാ  ണു  ള്ള  ത്. ഇ  തി  ല്‍ 4,000 മു  ട്ട  ത്താ  റാ  വു  ക  ളും 10,000 ത്തോ  ളം താ  റാ  വു കു  ഞ്ഞു  ങ്ങ  ളെ വ  ള  ര്‍  ത്തു  ന്ന ക  ര്‍  ഷ  ക  രു  മു  ണ്ട്.

ക്രി  സ്  മ  സ് വി  പ  ണി  ക  ണ  ക്കാ  ക്കി വ  ള  ര്‍  ത്തി  യ താ  റാ  വ് വി  ല്‍  പ  ന  യ്ക്കു പാ  ക  മാ  യ  പ്പോ  ഴാ  ണ് രോ  ഗ  ബാ  ധ  യു  ണ്ടാ  യ  ത് ക  ര്‍  ഷ  ക  ര്‍  ക്ക് വ  ലി  യ പ്ര  ഹ  ര  മാ  യി. പു  ല്ലു  കു  ഴി  ച്ചാ  ല്‍  പാ  ട  ശേ  ഖ  ര  ത്തി  നു സ  മീ  പ  ത്തെ താ  റാ  വു ക  ര്‍  ഷ  ക  നാ  യ സു  രേ  ഷി  ന്റെ 70 ദി  വ  സ  ത്തി  നു മേ  ല്‍ പ്രാ  യ  മു  ള്ള നി  ര  വ  ധി താ  റാ  വു  ക  ളാ  ണ് ച  ത്ത  ത്. പാ  ട  ശേ  ഖ  ര  ങ്ങ  ളി  ല്‍ നി  ന്നു പു  റ  ന്ത  ള്ളു  ന്ന രാ  സ മാ  ലി  ന്യ  ങ്ങ  ള്‍ വി  ഷ  മ  യ  മാ  ക്കി  യ നീ  രൊ  ഴു  ക്കു കു  റ  ഞ്ഞ ജ  ലാ  ശ  ങ്ങ  ളി  ലെ  യും പാ  ട  ശേ  ഖ  ര  ങ്ങ  ളി  ലേ  യും വെ  ള്ളം കു  ടി  ച്ച് തീ  റ്റ തേ  ടു  ന്ന  താ  റാ  വു  ക  ള്‍  ക്ക് വി  ഷാം  ശം ഉ  ള്ളി  ല്‍ ചെ  ന്നാ  ലും അ  സു  ഖ ബാ  ധ  യു  ണ്ടാ  കാ  മെ  ന്ന് മൃ  ഗ  സം  ര  ക്ഷ  ണ വ  കു  പ്പ് അ  ധി  കൃ  ത  ര്‍ പ  റ  യു  ന്നു.

പാ  ട  ത്ത് എ  ത്തി  യ കൊ  ക്കു  ക  ള്‍, ഉ  പ്പ  ന്‍, കാ  ക്ക തു  ട  ങ്ങി  യ പ  ക്ഷി  ക  ളും ച  ത്തു തു  ട  ങ്ങി  യ  തോ  ടെ പ്ര  ദേ  ശ  വാ  സി  ക  ളു  ടെ ആ  ശ  ങ്ക വ  ര്‍  ധി  ച്ച  താ  യി താ  റാ  വു ക  ര്‍  ഷ  ക  നാ  യ മി  ത്രം പ  ള്ളി ബി  ജു പ  റ  ഞ്ഞു. ക  ല  ങ്ങി  മ  റി  ഞ്ഞ് മ  ലി  ന  മാ  യ ജ  ലാ  ശ  ങ്ങ  ളി  ല്‍ ക  രി  മീ  ന  ട  ക്ക  മു  ള്ള മ  ത്സ്യ ങ്ങ  ളും വ്യാ  പ  ക  മാ  യി ച  ത്തു  പൊ  ങ്ങു  ക  യാ  ണ്.  ഏ  താ  നും ദി  വ  സം മു  ന്പ് താ  റാ  വു  ക  ള്‍ ച  ത്തു തു  ട  ങ്ങി  യ  പ്പോ  ള്‍ മൃ  ഗ  സം  ര  ക്ഷ  ണ വ  കു  പ്പ് അ  ധി  കൃ  ത  ര്‍ സാ  മ്പി  ള്‍ പ  രി  ശോ  ധി  ച്ചെ  ങ്കി  ലും പ  ക്ഷിപ്പനി  യാ  ണെ  ന്ന് സ്ഥി  രീ  ക  രി  ച്ചി  ല്ല.

ക  ഴി  ഞ്ഞ ദി  വ  സം മൃ  ഗ  സം  ര  ക്ഷ  ണ വ  കു  പ്പ് അ  ധി  കൃ  ത  ര്‍ സ്ഥ  ല  ത്തെ  ത്തി സാ  ന്പി  ള്‍ ശേ  ഖ  രി  ച്ച് പ  രി  ശോ  ധ  ന  യ്ക്ക് അ  യ  ച്ച  തി  ന്റെ ഫ  ലം ല  ഭി  ച്ചാ  ലെ രോ  ഗ  കാ  ര  ണ  ത്തെ  ക്കു  റി  ച്ച് കൂ  ടു  ത  ല്‍ വ്യ  ക്ത  ത വ  രു  ത്തു ള്ളെ  ന്ന് വെ  ച്ചൂ  ര്‍ വെ  റ്റ  റി  ന  റി ഡോ.   നി  മ്മി പ  റ  ഞ്ഞു.

അ  തേസ  മ  യം വെ  ച്ചൂ  രി  ല്‍ ര  ജി  സ്റ്റ  ര്‍ ചെ  യ്ത ഒ  ന്‍  പ  തോ  ളം താ  റാ  വു ക  ര്‍  ഷ  ക  രു  ടെ 42,000 ത്തോ  ളം താ  റാ  വു  ക  ളി  ല്‍ 1,000 ത്തോ  ളം താ  റാ  വു  ക  ള്‍ രോ  ഗം ബാ  ധി  ച്ചു ച  ത്ത  താ  യാ  ണ് മൃ  ഗ  സം  ര  ക്ഷ  ണ വ  കു  പ്പ് അ  ധി  കൃ  ത  ര്‍ സ്ഥി  രീ  ക  രി  ക്കു  ന്ന  ത്. 28 ദി  വ  സ  മെ  ത്തു  ന്‌പോ  ള്‍ താ  റാ  വു  ക  ള്‍  ക്ക് ന  ല്‍  കേ  ണ്ട പ്ര  തി  രോ  ധ കു  ത്തി  വ  യ്പ് 45 ദി  വ  സ  മാ  യ  പ്പോ  ഴാ  ണ് ല  ഭ്യ  മാ  യ  തെ  ന്നും ക  ര്‍  ഷ  ക  രും ആ  രോ  പി  ക്കു  ന്നു.

Facebook Comments

Leave a Reply


മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Your email address will not be published. Required fields are marked *

അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ പാടില്ല. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടാവരുത്. അവ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുതുന്നയാളുടേത് മാത്രമാണ്. ഇ-മലയാളിയുടേതല്ല

RELATED ARTICLES

ഹോളിവുഡ് താരം ഷ്വാസ്നെഗറിന്റെ കാര്‍ അപകടത്തില്‍പെട്ടു, പരിക്കില്ല

56,000 രൂപയ്ക്ക് ആന്റിബോഡി എടുത്തിട്ട് ഒരുമാസം; പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ്

റിപബ്ലിക് ദിനാഘോഷം: 'മൊബൈല്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരവുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം

കോവിഡിനെ നേരിടാന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളും ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

ശബ്ദം തന്റേതല്ലെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല; ശബ്ദ സാംപിള്‍ കെമാറാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ സംതൃപ്തിയുണ്ട്: ബാലചന്ദ്രകുമാര്‍

തൃശൂര്‍ സി.പി.എം എം. എം. വര്‍ഗീസ തുടരും; തരംതാഴത്തപ്പെട്ട ശശിധരന്‍ 17 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം നേതൃനിരയിലേക്ക്

മദ്യലഹരിയില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കം; ഇടുക്കിയില്‍ യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു

ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കളമശ്ശേരി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസില്‍

കോട്ടയത്ത് അമ്മയെ മകന്‍ തോട്ടില്‍ മുക്കി കൊന്നു

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ 50 % കിടക്കകള്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരത്തെ കടത്തിവെട്ടി എറണാകുളം മുന്നില്‍; ജില്ലയില്‍ എണ്ണായിരത്തിന് മുകളില്‍ രോഗികള്‍

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 45,136 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്, 70 മരണം

മകളെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിയെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വെടിവെച്ച് കൊന്നു

ഫ്‌ളാറ്റ് വില്‍പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് കുപ്രചരണം: മാനനഷ്ടക്കേസ് നല്‍കുമെന്ന് കെ.എസ്.ചിത്രയുടെ ഭര്‍ത്താവ്

ഇയാളുടെ സിനിമയില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറിയ ശേഷമല്ലേ ആരോപണം വന്നത്'; ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെതിരെ കോടതി

ട്രെയിനില്‍ ഉറക്കെ പാട്ടുവയ്‌ക്കുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനും നിരോധനം

ഗായിക ലത മങ്കേഷ്ക്കര്‍ ഐസിയുവില്‍ തുടരുന്നു

അമര്‍ ജവാന്‍ ജ്യോതി ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിലെ ജ്യോതിയില്‍ ലയിപ്പിച്ചു

ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാ വാക്സിനും, രോഗമുക്തി നേടി മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രം; കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

മുംബൈയില്‍ 20 നില കെട്ടിടത്തില്‍ തീപിടുത്തം: ഏഴ് മരണം

ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സായിറാം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭട്ട് അന്തരിച്ചു

ഇന്‍ഡോനേഷ്യയില്‍ റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം

മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോള്‍ താരവും പരിശീലകനുമായ സുഭാഷ് ഭൗമിക് അന്തരിച്ചു

അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാല്‍ പ്രത്യേക ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറെണ്ടെന്ന് നിര്‍ദേശം

അഞ്ചുവയസ്സിനുതാഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് മുഖാവരണം വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര മാര്‍ഗരേഖ 

സിപിഎം കാസര്‍കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി എം.വി ബാലകൃഷ്ണന്‍ തുടരും

വിഷംകഴിച്ച വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു; വാർഡൻ മതംമാറ്റത്തിന് നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് വീഡിയോ മൊഴി

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 41,668 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ടി.പി.ആര്‍ 43.76%

അതിതീവ്ര വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ മാനേജ്മെന്റ്: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

ഭാരിച്ച ചെലവ്; മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടെ സൗദി വിട്ടത് 1.05 ദശലക്ഷം പ്രവാസികള്‍

View More