image
ADVERTISE WITH US


image
Congratulations and best wishes, my friend. SAMGEEV
അനുകരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുത്തുകാർ പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കാളിദാസൻ - ഋതുസംഹാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആറു ഋതുക്കളെപ്പറ്റി. അതിൽ ഒന്ന് ശിശിരമാണ്. തണുപ്പുകാലം. അതുകൊണ്ട് മാർഗരറ്റിന് ആ ഋതുവെപ്പറ്റി എഴുതാൻ പാടില്ലെന്ന് ആരും പറയുകയില്ല. എന്റെ ആശയങ്ങളോ, വാക്കുകളോ , സ്റ്റൈലോ അങ്ങനെ പകർത്തിയാൽ അത് പകർപ്പാകും. അല്ലാതെ മാർഗരറ്റ് അവർ മഞ്ഞുകാലത്തെക്കുറിച്ച എഴുതിയാൽഅത് എങ്ങനെ എന്റെ ഋതുസംഹാരത്തിന്റെ പകർപ്പാകും. ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി പലർക്കും എഴുതാം. ഓണത്തെപ്പറ്റി, പൂക്കളെപ്പറ്റിയൊക്കെ എത്രപേർ എഴുതുന്നു.
Well written കോരസൺ. ആളുകളെ റബ്ബർ മരങ്ങളും വൈദികരെ റബർ വെട്ടുകാരുമായി കാണുന്ന പിതാമഹൻ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തിലും വിരുന്ന് വന്നു. ഇടയകന്യകൾ സലാഡുമായി വരി നിൽക്കുന്നു, കാരണം കക്ഷി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ? വിവരം കേട്ട വിശ്വാസികൾ ഉള്ളയിടത്തോളം കാലം, കുരിശു കൃഷിക്കാർ വിളവ് കൊയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
Great episode Sudheer Sir. Always keeping an eye on you for an outstanding note. Keep writing and be merry on all walks of life. Thanks.
Sad news. Why in the world Bharath killed a doctor? I say when people do not value human life, these things happen. He will bring shame on Indian community, even though Indian community has nothing to do with it. A worthless human being and his wife and children will suffer shame. Only good thing there will not be any trial where his lawyer will claim he was abused by his father when he was young.
I am not shocked about the hypocrisy of Kamala Harris. She criticized former president Trump about the vaccine. Now once she is elected she received both doses of the vaccine while millions upon millions of American citizens have not yet received even the first doze. Are the politicians' lives more valuable than the people who voted for them? An "honest politician" is oxymoronic!!!
ചെറിയാൻ സാറ് ശരിക്കൊന്ന് കുടഞ്ഞല്ലോ, പത്തി നോക്കി തന്നെ അടിച്ചു. ട്രംപ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ പടരുന്നത്, പുതിയ അമ്മാവനും അമ്മായിയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിറുത്തും, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു.. ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തിനുകീഴിൽ കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്ന്, അത് മാത്രമാണാശ്രയം. സാധാരണ ഒരു പ്രതിവിധി കുത്തിവെപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വെറും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് മരുന്ന് കണ്ടു പിടിപ്പിച്ചു... അതാണ് ട്രംപ്, അതാവണം പ്രസിഡന്റ്
അമേരിക്കക്കാർക്ക് ട്രംപിനെ miss ചെയ്തു തുടങ്ങി, രാജ്യസ്നേഹമുള്ള പൗരന്മാരെല്ലാം ട്രംപ് ജയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാശിക്കുന്നു. വോട്ട് ചെയ്തില്ലേ, ഇനി അനുഭവിക്കുകതന്നെ. പോയ ബുദ്ധി ആന പിടിച്ചാലും കിട്ടില്ലല്ലോ.
കൊറോണ വൈറസ് ജനവരി 20 നു അപ്രത്യക്ഷ്യമായപ്പോൾ ജനതിക മാറ്റം സംഭവിച്ച അതി ഭയാനക വൈറസാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നതു . ഇതെളുപ്പം പോകുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല തുമ്പയിൽ സാറിനു അഭിനന്ദനങ്ങൾ .
Truly horrid’ video emerges of ‘seditionist’ Marjorie Taylor Greene harassing Parkland teen. senators don't want House Managers revealing the evidence against Trump & GOP collaborators, to the USA, thus the reason they're arguing against holding the trial. Some are also part of the crime. You know anyone who participated in the Capitol attack, call FBI & tell them. MAGA Lunatic grifter Brandon Straka has been arrested and charged for participating in the US Capitol attack. His own family called the FBI on him.

Congratulations and best wishes, my friend. SAMGEEV
അനുകരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുത്തുകാർ പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കാളിദാസൻ - ഋതുസംഹാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആറു ഋതുക്കളെപ്പറ്റി. അതിൽ ഒന്ന് ശിശിരമാണ്. തണുപ്പുകാലം. അതുകൊണ്ട് മാർഗരറ്റിന് ആ ഋതുവെപ്പറ്റി എഴുതാൻ പാടില്ലെന്ന് ആരും പറയുകയില്ല. എന്റെ ആശയങ്ങളോ, വാക്കുകളോ , സ്റ്റൈലോ അങ്ങനെ പകർത്തിയാൽ അത് പകർപ്പാകും. അല്ലാതെ മാർഗരറ്റ് അവർ മഞ്ഞുകാലത്തെക്കുറിച്ച എഴുതിയാൽഅത് എങ്ങനെ എന്റെ ഋതുസംഹാരത്തിന്റെ പകർപ്പാകും. ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി പലർക്കും എഴുതാം. ഓണത്തെപ്പറ്റി, പൂക്കളെപ്പറ്റിയൊക്കെ എത്രപേർ എഴുതുന്നു.
Well written കോരസൺ. ആളുകളെ റബ്ബർ മരങ്ങളും വൈദികരെ റബർ വെട്ടുകാരുമായി കാണുന്ന പിതാമഹൻ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തിലും വിരുന്ന് വന്നു. ഇടയകന്യകൾ സലാഡുമായി വരി നിൽക്കുന്നു, കാരണം കക്ഷി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ? വിവരം കേട്ട വിശ്വാസികൾ ഉള്ളയിടത്തോളം കാലം, കുരിശു കൃഷിക്കാർ വിളവ് കൊയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
Great episode Sudheer Sir. Always keeping an eye on you for an outstanding note. Keep writing and be merry on all walks of life. Thanks.
Sad news. Why in the world Bharath killed a doctor? I say when people do not value human life, these things happen. He will bring shame on Indian community, even though Indian community has nothing to do with it. A worthless human being and his wife and children will suffer shame. Only good thing there will not be any trial where his lawyer will claim he was abused by his father when he was young.
I am not shocked about the hypocrisy of Kamala Harris. She criticized former president Trump about the vaccine. Now once she is elected she received both doses of the vaccine while millions upon millions of American citizens have not yet received even the first doze. Are the politicians' lives more valuable than the people who voted for them? An "honest politician" is oxymoronic!!!
ചെറിയാൻ സാറ് ശരിക്കൊന്ന് കുടഞ്ഞല്ലോ, പത്തി നോക്കി തന്നെ അടിച്ചു. ട്രംപ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ പടരുന്നത്, പുതിയ അമ്മാവനും അമ്മായിയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിറുത്തും, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു.. ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തിനുകീഴിൽ കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്ന്, അത് മാത്രമാണാശ്രയം. സാധാരണ ഒരു പ്രതിവിധി കുത്തിവെപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വെറും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് മരുന്ന് കണ്ടു പിടിപ്പിച്ചു... അതാണ് ട്രംപ്, അതാവണം പ്രസിഡന്റ്
അമേരിക്കക്കാർക്ക് ട്രംപിനെ miss ചെയ്തു തുടങ്ങി, രാജ്യസ്നേഹമുള്ള പൗരന്മാരെല്ലാം ട്രംപ് ജയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാശിക്കുന്നു. വോട്ട് ചെയ്തില്ലേ, ഇനി അനുഭവിക്കുകതന്നെ. പോയ ബുദ്ധി ആന പിടിച്ചാലും കിട്ടില്ലല്ലോ.
കൊറോണ വൈറസ് ജനവരി 20 നു അപ്രത്യക്ഷ്യമായപ്പോൾ ജനതിക മാറ്റം സംഭവിച്ച അതി ഭയാനക വൈറസാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നതു . ഇതെളുപ്പം പോകുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല തുമ്പയിൽ സാറിനു അഭിനന്ദനങ്ങൾ .
Truly horrid’ video emerges of ‘seditionist’ Marjorie Taylor Greene harassing Parkland teen. senators don't want House Managers revealing the evidence against Trump & GOP collaborators, to the USA, thus the reason they're arguing against holding the trial. Some are also part of the crime. You know anyone who participated in the Capitol attack, call FBI & tell them. MAGA Lunatic grifter Brandon Straka has been arrested and charged for participating in the US Capitol attack. His own family called the FBI on him.