ഒരു രോമം കൊഴിയുന്നത് പോലും അറിയുന്ന സർവ ശക്തനായ ദൈവത്തിനും ഇപ്പോൾ സി സി ക്യാമറയെ ആണ് വിശ്വാസ്സം. 
Rockland ,MALANKARA CATHOLIC CHURCH. OUR HEARTFELT CONGRATULATION WITH PRAYER AND BLESSING. Mathew V. Zacharioa, Newyorker 
This is our country not yours...be f***@ careful, because there's a lot of crazy Americans in this world, and I'm one of them."Who is this Hocus Pocus-lookin' racist, screaming at little kids in a Chik-Fil-A ball pit for speaking Arabic? there are ignorant malayalees who still support the racist trumpers
 Ambassador Gordon Sondland’s explosive testimony Wednesday that “everyone was in the loop” on President Trump’s efforts to secure an investigation of a political rival prompted rank-and-file Democrats to discuss whether it was time to expand their probe.Sondland testified in minute detail — down to the names of staffers and code words used internally to identify officials like Secretary of State Mike Pompeo — how Vice President Mike Pence, White House budget director Mick Mulvaney, former national security advisor John Bolton and others knew the intimate details of Trump’s plans.“Was there a quid pro quo?” Sondland, the U.S. ambassador to the European Union, testified. “With regard to the requested White House call and White House meeting, the answer is yes.”
 ഇവരൊക്കെ യേശു ദൈവത്തിന്‍റെ 'പരിശുദ്ധര്‍' അല്ലേ? അപ്പോള്‍ യേശുവില്‍ വിശ്വാസം പോയോ? വിഷം കഴിച്ചാലും വിഷ പാമ്പുകള്‍ കടിച്ചാലും ജോളി സൂപ്പ് കുടിച്ചാലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അല്ലേ മാര്‍ക്കോസ് സുവിശേഷകന്‍ പറയുന്നത്. പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മാതുല്ലയുടെ നാട് അല്ലേ ഹൂസ്ടന്‍. സെക്കുരിട്ടി ഒന്നും വേണ്ട, വിശ്വാസം മതി.
rump regularly struggles to "remember what he's said or been told," an anonymous senior government official behind a new exposé on the inner workings of the White House has claimed.He stumbles, slurs, gets confused, is easily irritated, and has trouble synthesizing information, not occasionally but with regularity," the official warns.
 "പ്രാര്‍ഥന ഗാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം  ഫാ. ബിന്‍സ് ചേത്തലില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .അമേരിക്കന്‍ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുടുംബത്തില്‍ കുടുംബ നവീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി അച്ഛന്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തി" ഇതിനെ ക്രിസ്ത്യന്‍ പോസ്ടല്‍ ജീവനക്കാരുടെ  മീറ്റിംഗ് എന്നല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത്?
 പോസ്ടല്‍ ജീവനക്കാരുടെ സമ്മേളനത്തിനും വേണം ഒരു കുപ്പായം അല്ലേ?
സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കാശ് ഇരന്നുവാങ്ങരുത്. ഇത് ഒരു അഭ്യര്ഥനയായി കണക്കാക്കണം. രണ്ട് വർഷമായി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലങ്കിൽ, ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇല്ലേ?
നന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ... കൊെന്നൊടുക്കിയ പൂക്കെളെ കുന്നു കൂട്ടരത് ... പ്രണയാതുരമായ മരണം അതിന്റെ ആഴത്തിൽ തന്നെ വിവരച്ചിരിക്കുന്നു .. അഭിനന്ദനങ്ങൾ .. ചില വാക്കുകൾ ഇത്തിരി കൂടി കാവികമാക്കാമായിരുന്നു ... ഇത്തിരി കൂടി സമയെടുത്ത് വാക്കുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ത്രീവ്രമാകുമായിരുന്നു കവിത 👌👌👌

ഒരു രോമം കൊഴിയുന്നത് പോലും അറിയുന്ന സർവ ശക്തനായ ദൈവത്തിനും ഇപ്പോൾ സി സി ക്യാമറയെ ആണ് വിശ്വാസ്സം. 
Rockland ,MALANKARA CATHOLIC CHURCH. OUR HEARTFELT CONGRATULATION WITH PRAYER AND BLESSING. Mathew V. Zacharioa, Newyorker 
This is our country not yours...be f***@ careful, because there's a lot of crazy Americans in this world, and I'm one of them."Who is this Hocus Pocus-lookin' racist, screaming at little kids in a Chik-Fil-A ball pit for speaking Arabic? there are ignorant malayalees who still support the racist trumpers
 Ambassador Gordon Sondland’s explosive testimony Wednesday that “everyone was in the loop” on President Trump’s efforts to secure an investigation of a political rival prompted rank-and-file Democrats to discuss whether it was time to expand their probe.Sondland testified in minute detail — down to the names of staffers and code words used internally to identify officials like Secretary of State Mike Pompeo — how Vice President Mike Pence, White House budget director Mick Mulvaney, former national security advisor John Bolton and others knew the intimate details of Trump’s plans.“Was there a quid pro quo?” Sondland, the U.S. ambassador to the European Union, testified. “With regard to the requested White House call and White House meeting, the answer is yes.”
 ഇവരൊക്കെ യേശു ദൈവത്തിന്‍റെ 'പരിശുദ്ധര്‍' അല്ലേ? അപ്പോള്‍ യേശുവില്‍ വിശ്വാസം പോയോ? വിഷം കഴിച്ചാലും വിഷ പാമ്പുകള്‍ കടിച്ചാലും ജോളി സൂപ്പ് കുടിച്ചാലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അല്ലേ മാര്‍ക്കോസ് സുവിശേഷകന്‍ പറയുന്നത്. പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മാതുല്ലയുടെ നാട് അല്ലേ ഹൂസ്ടന്‍. സെക്കുരിട്ടി ഒന്നും വേണ്ട, വിശ്വാസം മതി.
rump regularly struggles to "remember what he's said or been told," an anonymous senior government official behind a new exposé on the inner workings of the White House has claimed.He stumbles, slurs, gets confused, is easily irritated, and has trouble synthesizing information, not occasionally but with regularity," the official warns.
 "പ്രാര്‍ഥന ഗാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം  ഫാ. ബിന്‍സ് ചേത്തലില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .അമേരിക്കന്‍ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുടുംബത്തില്‍ കുടുംബ നവീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി അച്ഛന്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തി" ഇതിനെ ക്രിസ്ത്യന്‍ പോസ്ടല്‍ ജീവനക്കാരുടെ  മീറ്റിംഗ് എന്നല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത്?
 പോസ്ടല്‍ ജീവനക്കാരുടെ സമ്മേളനത്തിനും വേണം ഒരു കുപ്പായം അല്ലേ?
സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കാശ് ഇരന്നുവാങ്ങരുത്. ഇത് ഒരു അഭ്യര്ഥനയായി കണക്കാക്കണം. രണ്ട് വർഷമായി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലങ്കിൽ, ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇല്ലേ?
നന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ... കൊെന്നൊടുക്കിയ പൂക്കെളെ കുന്നു കൂട്ടരത് ... പ്രണയാതുരമായ മരണം അതിന്റെ ആഴത്തിൽ തന്നെ വിവരച്ചിരിക്കുന്നു .. അഭിനന്ദനങ്ങൾ .. ചില വാക്കുകൾ ഇത്തിരി കൂടി കാവികമാക്കാമായിരുന്നു ... ഇത്തിരി കൂടി സമയെടുത്ത് വാക്കുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ത്രീവ്രമാകുമായിരുന്നു കവിത 👌👌👌