image
ADVERTISE WITH US


image
ചൈന വൈറസിനെ ത്രിണവല്ഗണിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതി കുടുംബത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നതു ശരിയായ നടപിടിയല്ല. 74 മില്യൺ ഒരു തട്ടിപ്പില്ലാത്ത വോട്ടു കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത നാലു വർഷം കൂടി ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഡിസംബർ 14 നു ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഇതു തെളിയിക്കും.
ഇവന്മാർ മിക്കവരും ആർ.എസ.എസുകാരും ക്രിസ്ത്യൻ വിരോധികളുമാണ്. ഇവിടത്തെയും ഇന്ത്യയിലെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത് ദ്രോഹമാകും. ഹിന്ദു വർഗീയക്കാർക്ക് അമേരിക്കയുടെ വിസയും ഗ്രീൻ കാർഡും വേണം. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നക്കാപ്പിച്ച പോലും ചെല്ലാൻ പാടില്ല. ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ശക്തമായി തുറന്നു കാട്ടണം.
HOT SALE! Pardon വേണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് വെള്ള വീടുമായി ബന്ധപെടുക. കുടുംബക്കാർക്കു കൊടുത്തിട്ടു ബാക്കി കുറച്ചേയുള്ളു അതുകൊണ്ടു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപെടുക. കള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവർക്കും Pardon കൊടുക്കുന്നതാണ്.
If you look up the definition of journalism, you will find the following: “The purpose of journalism is thus to provide citizens with the information they need to make the best possible decisions about their lives, their communities, their societies, and their governments.” Keeping this in mind, try to visualize what is happening in today’s political arena. Do we get an unbiased picture? I haven’t seen one. As a long time observer of politics in this country, I must say I am pretty disappointed. If you can think with an unbiased mind, you will agree with me. Most people will accept what is presented repeatedly. Then what is the purpose of your ability in decision making? Let us look at the recent political pictures. In my opinion this year’s election was the most fraudulent one. You don’t have to agree with me. What I have seen so far is to portray Mr. Trump as the bad guy. While purposely avoiding Mr. Biden. There was never a fairness in this scenario. Yes Mr. Trump is not perfect just like you and me. As the president of this country, he has accomplished a lot of things. The media will never acknowledge that. Agree or disagree? He was blamed for the emergence of coronavirus. Fair? When it was clear, he acted vigorously to deal with the problem. When some governors were crying for help, he provided help. His actions were never acknowledged or appreciated . He went the extra mile to get the ventilators for the states that needed most. He even sent a ship to accommodate the needs of the patients. Again no thanks. They got more ventilators than they could use. He worked tirelessly to have a sensible immigration reform which was long way overdue. The previous administration had the same opportunity. If you waited for 10 plus years to get your legal green card/citizenship and someone could get theirs immediately, where is the fairness? He is not against immigration. He wanted people to go through the legal way just like you and me. Fair? Based on the things happening around the world, he sorted out some groups who were more involved in destruction and said that they cannot come to this country. After all he is the president, he has the responsibility to protect the citizens of his country where you and I live. Did he do a good job? Did you see any wars in the last four years? Did the media say anything about that? In the corona virus situation, he said he would have the vaccine before the end of the year. It is about to be real. He worked hard for this vaccine. Did he get any credit for that? Was the media aware of all these? Of course they were. They purposely ignored that and tried to portray Mr. Biden as the good guy. We are energy independent now. Did the media mention anything about that? While enjoying all the benefits of Mr. Trump’s achievements, a lot of us are still throwing dirt on him. What a disgrace! Now can you blame me when I say the media was unfair and hence fake? This is why I call them “fake media” or (FM). You can reverse the letters when appropriate as (MF)ers.
കവിത കുറിക്കുമ്പോൾ ലയവും താളവും വൃത്തവും ഒക്കെ. ഒരു ഗാനത്തിലെ രാഗം പോലെ എനിക്കും ഇഷ്ട്മാണ്. കാരണം അത് മനുഷ്യരുടെ മനോവികാരവുമായി ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു . പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ കവിതയിൽ ഞാൻ ആ മാനദണ്ഡത്തെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു. കാരണം മനുഷ്യമോഹവും അതിന്റെ സഫലീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥയെയും വളരെ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കവിതയിലെ വരികളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.അതിൽ നൈസർഗ്ഗികമായ നിങ്ങളുടെ വികാരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ ഉണ്ട് . നിങ്ങളുടെ കവിതയിലെ ആശയം, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുത്തു ഓരോ വരികളിലും ത്രസിക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. മോഹം; ഹ ! അത് എത്ര സഫലീകരിക്കാത്ത ഒരു മോഹമാണ്. ചിലരുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നു; ചിലർക്ക് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നില്ല . മറ്റു ചിലർക്ക് അത് കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് മണ്ണുണ്ട് . എന്നാൽ മറ്റുചലർക്ക് ഒരു ഇറ്റ്‌ ഭൂമിപോലും ഇല്ല . മോഹങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എ. ആർ. രാജരാജവർമമയുടെ കവിതാശകലത്തിലെ എന്നപോലെയാണ ക്ഷണഭംഗുരമാണ്. . "രാവിപ്പോൾ ക്ഷണമങ്ങൊടുങ്ങിടുമുഷ സ്സെ ങ്ങും പ്രകാശിച്ചിടും, ദേവൻ സൂര്യനുദിക്കുമിക്കമലവും കാലേ വിടർന്നീടുമേ ഏവം മൊട്ടിനകത്തിരുന്നളി മനോ രാജ്യം തുടർന്നിടവേ ദൈവത്തിൻ മാനമാരു കണ്ടു ! പിഴുതാൻ ദന്തീന്ദ്രനപ്പത്മിനീം " -വിദ്യാധരൻ
വളരെ മികച്ചത്.
ഇക്കുറി ശരിയായില്ല. സന്ധിയും സമാസവും നോക്കണ്ടേ! ചേർന്നുപോകേണ്ട പദങ്ങൾ മാറിനിൽക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാവും.ഇവിടെ ശരിക്കുംവേണ്ട സമസ്തപദങ്ങൾക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ: മോഹങ്ങൾതൻ, മോഹങ്ങൾകൊണ്ട്, പാവക്കൂത്താടുന്നു, പാഴ്വിത്തുപോലവെ.
Innocent little girl Ivanka Trump was deposed Tuesday by the DC attorney general's office as part of its lawsuit alleging misuse of inauguration funds, according to a new court filing. Wish people would stop referring to Trash Jr, Crimestress Ivanka and the stupid Eric as kids. They are all over 35 years old and just as criminal as their disgusting daddy.
ശ്രീ ശ്രീ. രജനികാന്ത് രൂപീകരിക്കുന്ന പുതിയ പാർട്ടിയുടെ ഓവർസീസ് ചാപ്റ്ററിലേക്കു ഭാര വാഹികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കെ. കോ. മാണി ഗ്രുപ്പിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Apply: Sri.Sri.newparty@tamil.net
Donald Trump is a very innocent man. I love him & his children all working free for the nation. trump's former election security and cyber security expert, Christopher Krebs, threatened to sue on Tuesday after one of the president’s election attorneys called for his execution. On Monday, Trump’s election attorney Joe diGenova called for Krebs’ execution after the former cyber security expert called the 2020 presidential election the “most secure” in history. “Anybody who thinks that this election went well, like that idiot Krebs who used to be the head of cybersecurity [for Trump],” said diGenova on “The Howie Carr Show,” simulcast on Newsmax. “That guy is a class A moron. He should be drawn and quartered. Taken out at dawn and shot.”
ചൈന വൈറസിനെ ത്രിണവല്ഗണിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതി കുടുംബത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നതു ശരിയായ നടപിടിയല്ല. 74 മില്യൺ ഒരു തട്ടിപ്പില്ലാത്ത വോട്ടു കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത നാലു വർഷം കൂടി ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഡിസംബർ 14 നു ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഇതു തെളിയിക്കും.
ഇവന്മാർ മിക്കവരും ആർ.എസ.എസുകാരും ക്രിസ്ത്യൻ വിരോധികളുമാണ്. ഇവിടത്തെയും ഇന്ത്യയിലെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത് ദ്രോഹമാകും. ഹിന്ദു വർഗീയക്കാർക്ക് അമേരിക്കയുടെ വിസയും ഗ്രീൻ കാർഡും വേണം. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നക്കാപ്പിച്ച പോലും ചെല്ലാൻ പാടില്ല. ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ശക്തമായി തുറന്നു കാട്ടണം.
HOT SALE! Pardon വേണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് വെള്ള വീടുമായി ബന്ധപെടുക. കുടുംബക്കാർക്കു കൊടുത്തിട്ടു ബാക്കി കുറച്ചേയുള്ളു അതുകൊണ്ടു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപെടുക. കള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവർക്കും Pardon കൊടുക്കുന്നതാണ്.
If you look up the definition of journalism, you will find the following: “The purpose of journalism is thus to provide citizens with the information they need to make the best possible decisions about their lives, their communities, their societies, and their governments.” Keeping this in mind, try to visualize what is happening in today’s political arena. Do we get an unbiased picture? I haven’t seen one. As a long time observer of politics in this country, I must say I am pretty disappointed. If you can think with an unbiased mind, you will agree with me. Most people will accept what is presented repeatedly. Then what is the purpose of your ability in decision making? Let us look at the recent political pictures. In my opinion this year’s election was the most fraudulent one. You don’t have to agree with me. What I have seen so far is to portray Mr. Trump as the bad guy. While purposely avoiding Mr. Biden. There was never a fairness in this scenario. Yes Mr. Trump is not perfect just like you and me. As the president of this country, he has accomplished a lot of things. The media will never acknowledge that. Agree or disagree? He was blamed for the emergence of coronavirus. Fair? When it was clear, he acted vigorously to deal with the problem. When some governors were crying for help, he provided help. His actions were never acknowledged or appreciated . He went the extra mile to get the ventilators for the states that needed most. He even sent a ship to accommodate the needs of the patients. Again no thanks. They got more ventilators than they could use. He worked tirelessly to have a sensible immigration reform which was long way overdue. The previous administration had the same opportunity. If you waited for 10 plus years to get your legal green card/citizenship and someone could get theirs immediately, where is the fairness? He is not against immigration. He wanted people to go through the legal way just like you and me. Fair? Based on the things happening around the world, he sorted out some groups who were more involved in destruction and said that they cannot come to this country. After all he is the president, he has the responsibility to protect the citizens of his country where you and I live. Did he do a good job? Did you see any wars in the last four years? Did the media say anything about that? In the corona virus situation, he said he would have the vaccine before the end of the year. It is about to be real. He worked hard for this vaccine. Did he get any credit for that? Was the media aware of all these? Of course they were. They purposely ignored that and tried to portray Mr. Biden as the good guy. We are energy independent now. Did the media mention anything about that? While enjoying all the benefits of Mr. Trump’s achievements, a lot of us are still throwing dirt on him. What a disgrace! Now can you blame me when I say the media was unfair and hence fake? This is why I call them “fake media” or (FM). You can reverse the letters when appropriate as (MF)ers.
കവിത കുറിക്കുമ്പോൾ ലയവും താളവും വൃത്തവും ഒക്കെ. ഒരു ഗാനത്തിലെ രാഗം പോലെ എനിക്കും ഇഷ്ട്മാണ്. കാരണം അത് മനുഷ്യരുടെ മനോവികാരവുമായി ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു . പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ കവിതയിൽ ഞാൻ ആ മാനദണ്ഡത്തെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു. കാരണം മനുഷ്യമോഹവും അതിന്റെ സഫലീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥയെയും വളരെ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കവിതയിലെ വരികളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.അതിൽ നൈസർഗ്ഗികമായ നിങ്ങളുടെ വികാരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ ഉണ്ട് . നിങ്ങളുടെ കവിതയിലെ ആശയം, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുത്തു ഓരോ വരികളിലും ത്രസിക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. മോഹം; ഹ ! അത് എത്ര സഫലീകരിക്കാത്ത ഒരു മോഹമാണ്. ചിലരുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നു; ചിലർക്ക് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നില്ല . മറ്റു ചിലർക്ക് അത് കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് മണ്ണുണ്ട് . എന്നാൽ മറ്റുചലർക്ക് ഒരു ഇറ്റ്‌ ഭൂമിപോലും ഇല്ല . മോഹങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എ. ആർ. രാജരാജവർമമയുടെ കവിതാശകലത്തിലെ എന്നപോലെയാണ ക്ഷണഭംഗുരമാണ്. . "രാവിപ്പോൾ ക്ഷണമങ്ങൊടുങ്ങിടുമുഷ സ്സെ ങ്ങും പ്രകാശിച്ചിടും, ദേവൻ സൂര്യനുദിക്കുമിക്കമലവും കാലേ വിടർന്നീടുമേ ഏവം മൊട്ടിനകത്തിരുന്നളി മനോ രാജ്യം തുടർന്നിടവേ ദൈവത്തിൻ മാനമാരു കണ്ടു ! പിഴുതാൻ ദന്തീന്ദ്രനപ്പത്മിനീം " -വിദ്യാധരൻ
വളരെ മികച്ചത്.
ഇക്കുറി ശരിയായില്ല. സന്ധിയും സമാസവും നോക്കണ്ടേ! ചേർന്നുപോകേണ്ട പദങ്ങൾ മാറിനിൽക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാവും.ഇവിടെ ശരിക്കുംവേണ്ട സമസ്തപദങ്ങൾക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ: മോഹങ്ങൾതൻ, മോഹങ്ങൾകൊണ്ട്, പാവക്കൂത്താടുന്നു, പാഴ്വിത്തുപോലവെ.
Innocent little girl Ivanka Trump was deposed Tuesday by the DC attorney general's office as part of its lawsuit alleging misuse of inauguration funds, according to a new court filing. Wish people would stop referring to Trash Jr, Crimestress Ivanka and the stupid Eric as kids. They are all over 35 years old and just as criminal as their disgusting daddy.
ശ്രീ ശ്രീ. രജനികാന്ത് രൂപീകരിക്കുന്ന പുതിയ പാർട്ടിയുടെ ഓവർസീസ് ചാപ്റ്ററിലേക്കു ഭാര വാഹികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കെ. കോ. മാണി ഗ്രുപ്പിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Apply: Sri.Sri.newparty@tamil.net
Donald Trump is a very innocent man. I love him & his children all working free for the nation. trump's former election security and cyber security expert, Christopher Krebs, threatened to sue on Tuesday after one of the president’s election attorneys called for his execution. On Monday, Trump’s election attorney Joe diGenova called for Krebs’ execution after the former cyber security expert called the 2020 presidential election the “most secure” in history. “Anybody who thinks that this election went well, like that idiot Krebs who used to be the head of cybersecurity [for Trump],” said diGenova on “The Howie Carr Show,” simulcast on Newsmax. “That guy is a class A moron. He should be drawn and quartered. Taken out at dawn and shot.”